Ν 4194/2013: Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

Αρθρο 166

Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης.

2. Από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 (Α` 235).

3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 165 του Κώδικα, ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Α.- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ Ποσά σε ευρώ 1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια 1. Ενώπιον Πταισματοδικείου 80 2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου 117 3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου 214 4. Ενώπιον Εφετείου: α) επί πλημμελημάτων 491 β) επί κακουργημάτων 1.-μονομελές 750 2.-τριμελές 983 γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής) 491 5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου 1.410 5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής) 652 6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.) 1.314 Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.) 1.635 7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου: α) επί πλη μμελη μάτων 224 β) επί κακουργημάτων 588 8. Ενώπιον Αναθεωρητικού: α) επί πλημμελημάτων 481 β) επί κακουργημάτων 801 9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου: α) Αίτηση αναίρεσης κατ αποφάσεως Πλημ/κείου και Εφετείου 534 β) Παράσταση νια πλημμέλημα 1.015 γ) Παράσταση νια κακούργημα 1.496 δ) Υπόμνημα επί αιτήσεως αναιρέσεως 406 10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών 235 11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών 427 2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144 β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα 224 γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα 556 3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144 β) Ενώπιον ανακριτού 224 4. Υπομνήματα α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης 107 β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης 214 γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών 235 δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών 1) ως Συμβούλιο Α Βαθμού 406 2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος 406 ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως 406 5. Μηνύσεις - Αιτήσεις - Ενδικα μέσα / Βοηθήματα α) Σύνταξη μήνυσης 139 β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές 85 γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής 214 δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος 374 ε) Εφεση κατά βουλεύματος 417 στ) Εφεση κατ αποφάσεως Μονομελούς Πλημ/κείου 65 ζ) Εφεση κατ αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου 85 η) Εφεση κατ αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου 104 θ) Εφεση κατ αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου 144 ι) Εφεση κατ αποφάσεως Μ.Ο.Δ. 164 ια) Αίτηση ακύρωσης απόφασης / διαδικασίας Πλημ/κείου 171 ιβ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης / διαδικασίας Εφετείου 171 ιγ) Αιτήσεις συγχώνευσης και μετατροπής ποινών 85 ιδ) Προσφυγή κατά απορριπτικής διατάξεως εγκλήσεως 85

Β.- ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (αξία αντικειμένου έως 20.000€) α) Εργατικά - Μισθωτικές - Αυτοκινητικές - Πίνακες Αμοιβών -Διαδικασία πιστωτικών τίτλων - Ανακοπές κάθε είδους α) Αγωγή 85 β) Παράσταση 64 γ) Προτάσεις 85 β) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου / καταβολής μισθωμάτων 107 γ) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής 1. έως 12.000 € 64 2. από 12.001 € ως 20.000 € 139 δ) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής) 1. Αίτηση 96 2. Παράσταση 96 3. Αυτοψία 96 4. Σημείωμα 96 5. Παράσταση - Σημείωμα σε Προσωρινή Διαταγή 59 ε) Ασφαλιστικά μέτρα συναινετικής εγγραφής ή άρσης προσημείωσης υποθήκης 1. Αίτηση 107 2. Παράσταση 134 3. Σημείωμα 102 στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά: α) Αίτηση 80 β) Παράσταση 59 γ) Σημείωμα 69 δ) Παράσταση - Σημείωμα σε Προσωρινή Διαταγή 59 ζ) Μικροδιαφορές (αξία μέχρι 5.000 €) 1. Αγωγή 32 2. Παράσταση 16 3. Προτάσεις 16 η) Λοιπές Αιτήσεις - Παραστάσεις 1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου 75 2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών 75 3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων 75 4. Δηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων 75 5. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου 75 6. Αίτηση / Παράσταση σε ένορκες βεβαιώσεις 75 7. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις 96 8. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων 80 9. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 80 θ) Ανταγωγές γενικά 48 ι) Παρεμβάσεις 48 κ) Τακτική Διαδικασία- Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας 1. Σύνταξη αγωγής, αίτησης, παρέμβασης, τριτανακοπής 89 2. Προτάσεις 79 3. Παράσταση 89 4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη 69 5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου 69 6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονας 69 7. Γνωστοποίηση μαρτύρων 48 8. Αιτήσεις προς τον Εισηγητή 48 9. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος 85 10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου 129 11. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονσς 80 12. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 80 13. Προτάσεις μετ απόδειξη 117 14. Παράσταση μετ απόδειξη 107 15. Αίτηση-Παράσταση για ΔΙΑΤΑΞΗ 204 λ) Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών 1. Αίτηση 69 2. Παρατηρήσεις 59 3. Παράσταση 69 4. Προτάσεις 59 5. Παράσταση σε Προσωρινή Διαταγή 69 μ) Πρόσθετοι Λόγοι Το 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομενων ένα (1) γραμμάτιο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Αξία αντικειμένου από 20.001 έως 250.000 €) Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών α) Μίσθωμα είναι από 601 μέχρι 1500€ 1. Αγωγή 171 2. Παράσταση 171 3. Προτάσεις 171 β) Μίσθωμα είναι πάνω από 1.501€ 1. Αγωγή 203 2. Παράσταση 268 3. Προτάσεις 268 Α1) Διαταγή απόδοσης μισθίου / καταβολής μισθωμάτων 139 Β) Ασφαλιστικά μέτρα (κάθε είδους) 1. Αίτηση 107 2. Παράσταση 134 3. Προτάσεις (σημείωμα) 102 4. Προσωρινή Διαταγή 4α. Παράσταση 79 4β. Σημείωμα 55 Γ) Τακτική Διαδικασία - Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας 1. Αγωγή - Αίτηση 102 2. Παράσταση 102 3. Προτάσεις 117 4. Αίτηση-Παράσταση για ΔΙΑΤΑΞΗ 300 Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών μεσιτών κ.λ.π. α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 € 1. Αγωγή 102 2. Παράσταση 171 3. Προτάσεις (σημείωμα) 102 β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146.735 € 1. Αγωγή 171 2. Παράσταση 331 3. Προτάσεις 171 γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146.736 € και άνω 1. Αγωγή 268 2. Παράσταση 395 3. Προτάσεις 171 Ε) Αγωγές - ανακοπές γενικά 20.001 έως 45.000 € 1. Αγωγή 69 2. Παράσταση 134 3. Προτάσεις 134 45.001 έως 90.000 € 1. Αγωγή 102 2. Παράσταση 134 3. Προτάσεις 171 90.000 έως 250.000 € 1. Αγωγή 134 2. Παράσταση 171 3. Προτάσεις 300 ΣΤ) Αίτηση νια την έκδοση διαταγής πληρωμής Από 20.001 έως 50.000€ 268 Από 50.001 έως 150.000€ 406 Από 150.001 € και άνω 663 Ζ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες καθορισμού τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων 1. Αίτηση 129 2. Παράσταση 96 3. Προτάσεις 96 Η) Εργατικές Διαφορές - Διατροφές 1. Αγωγή 139 2. Παράσταση 102 3. Προτάσεις 102 Θ) Αυτοκινητικές διαφορές α) Για ποσό από 20.001 έως 30.000€ 1. Αγωγή 75 2. Παράσταση 85 3. Προτάσεις 69 β) Για ποσό από 30.001 έως 90.000€ 1. Αγωγή 102 2. Παράσταση 134 3. Προτάσεις 102 γ) Για ποσό από 90.000€ και άνω 1. Αγωγή 134 2. Παράσταση 203 3. Προτάσεις 102 Ι) Ανταγωγές και παρεμβάσεις Οπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιο Κ) Κατά την απόδειξη ό,τι ισχύει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λ) Μονομελές Πρωτοδικείο (ως Β` θμιο) Εφεση 130 Παράσταση 130 Προτάσεις 130 Μ) Πρόσθετοι Λόγοι Το 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ α) Τακτική Διαδικασία (Μη αποτιμητές σε χρήμα διαφορές) Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας 1. Αγωγή - Αίτηση 117 2. Παράσταση 139 3. Προτάσεις 117 β) Τακτική διαδικασία (αποτιμητές σε χρήμα διαφορές) Από 250.001 έως 350.000 € 1. Αγωγή 203 2. Παράσταση 235 3. Προτάσεις 331 Από 350.001 έως 800.000€ 1. Αγωγή 363 2. Παράσταση 363 3. Προτάσεις 363 Από 800.001 έως 1.500.000€ 1. Αγωγή 566 2. Παράσταση 566 3. Προτάσεις 566 Από 1.500.001 € και άνω 1. Αγωγή 822 2. Παράσταση 822 3. Προτάσεις 822 ΣΗΜ.: Για υποθέσεις προ της ισχύος του ν. 4055/2012, για ποσά από 80.000 έως 250.000 ευρώ, ισχύουν οι αμοιβές του Μονομελούς Πρωτοδικείου. γ) Απόδειξη 1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων 75 2. Γνωστοποίηση μαρτύρων 75 3. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων (ξένης αρχής) 85 4. Αίτηση παράτασης προθεσμίας 85 5. Παράσταση κατά τη συζήτηση της 54 6. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη 85 7. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου 85 8. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 85 9. Παράσταση κατά τη δόση του όρκου των διαδίκων η πραγματογνωμόνων 64 10. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη 129 11. Παράσταση - Προτάσεις μετ απόδειξη 235 12. Κλήση προς μάρτυρα 75 δ) Πτωχευτική Διαδικασία 1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών 129 2. Αίτηση πτώχευσης 96 3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης 80 4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο 107 5. Αίτηση προς τον Εισηγητή 107 6. Πτωχευτική ανακοπή 107 7. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού 107 8. Αίτηση διαρρήξεως - ανατροπής ή ακυρώσεως πτωχευτ. συμβιβ. 107 9. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών 107 10. Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως 96 11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου 54 12. Παράσταση: α) Κατά την απογραφή 129 β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων 161 γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου 139 δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών 139 ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα 75 13. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο 107 14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης 107 15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού ή αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συμβιβασμού 85 16. Παράσταση 54 17. Προτάσεις 54 ε) Ανταγωγές - παρεμβάσεις Οπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιο στ) Δικαστικός συμβιβασμός - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Εξωδικαστική και Δικαστική Μεσολάβηση) α) Συζήτηση -συμβιβασμός: όπως η σχετική διαδικασία β) Αίτηση - Παράσταση σε Δικαστική Μεσολάβηση 250 γ) Αίτηση - Παράσταση σε Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση 150 ζ) Ασφαλιστικά Μέτρα: Οπως τα ασφαλιστικά μέτρα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Οπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ 1. Ανακοίνωση - Προσεπίκληση δίκης: α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου 80 β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων 129 2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση: α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου 80 β) Ενώπιον Πρωτοδικείου 129 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ Το 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ΕΦΕΤΕΙΟ Α. Τριμελές Εφετείο 1. Εφεση 161 2. Παράσταση 192 3. Προτάσεις 214 4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων 256 5. Προτάσεις για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 278 6. Οταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό α. Αγωγή 112 β. Παράσταση 161 γ. Προτάσεις 256 Β. Μονομελές Εφετείο 1. Εφεση 139 2. Παράσταση 149 3. Προτάσεις 139 Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - Αυτοκινητικές - Απαλλοτριώσεις (Προσωρινή και οριστική τιμή) 1. Εφεση 139 2. Παράσταση 149 3. Προτάσεις 139 Πρόσθετοι Λόγοι Το 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα (1) γραμμάτιο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Τακτική διαδικασία 1. Αίτηση αναίρεσης 406 2. Πρόσθετοι λόγοι 268 3. Παράσταση 459 4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 534 Αναστολή α) Αίτηση 181 β) Παράσταση 652 γ) Σημείωμα 161 δ) Παράσταση σε συζήτηση Προσωρινής Διαταγής 161 Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - Αυτοκίνητα - Απαλλοτριώσεις α. Αίτηση 235 β. Πρόσθετοι λόγοι 171 γ. Παράσταση 342 δ. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 310 Ολομέλεια 1. Αίτηση αναίρεσης 406 2. Πρόσθετοι λόγοι 268 3. Παράσταση 459 4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 534

Γ.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 1. Προσφυγή/Αίτηση αναστολής 85 2. Παράσταση 64 3. Υπόμνημα 85 4. Πρόσθετοι Λόγοι To 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 1. Προσφυγή / Αίτηση αναστολής 117 2. Παράσταση 203 3. Υπόμνημα 85 Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων α. Προσφυγές 85 β. Παράσταση 161 γ. Υπόμνημα 54 Αγωγές: όπως η κλιμάκωση του Πολιτικού Πρωτοδικείου Αίτηση αναστολής: όπως τα ασφαλιστικά μέτρα Πρόσθετοι Λόγοι Το 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 1. Εφεση ή αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή 235 2. Παράσταση 256 3. Υπόμνημα 85 Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα. Αίτηση αναστολής μείωση κατά 1/2 Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων: 1. Εφεση ή Αίτηση 171 2. Παράσταση 214 3. Υπόμνημα 69 Αγωγές: όπως η κλιμάκωση του Πολιτικού Εφετείου Αντιρρήσεις αλλοδαπών 149 Πρόσθετοι Λόγοι Το 1/2 του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τμήματα - Ολομέλεια 1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέμβαση 331 2. Παράσταση 491 3. Υπόμνημα 491 4. Πρόσθετοι Λόγοι 491 5. Αναστολή α) Αίτηση 166 β) Παράσταση 246 γ) Υπόμνημα 246 Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων α. Αίτηση 203 β. Πρόσθετοι λόγοι 134 γ. Παράσταση 268 δ. Υπόμνημα 134 ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ) α. Αίτηση 772 β. Συζήτηση 1.029 ΣΗΜΑΤΑ Διοικητική επιτροπή σημάτων 1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος 214 2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση 214 3. Παράσταση 268 4. Υπόμνημα 214 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 1. Αίτηση 801 2. Παράσταση 1.068 3. Υπόμνημα 1.389 ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ 1. Αίτηση 641 2. Παράσταση 961 3. Υπόμνημα 1.283 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Α` ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ 1. Αίτηση 235 2. Παράσταση 161 3. Υπόμνημα 288 Β` ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 1. Εφεση 192 2. Παράσταση 161 3. Υπόμνημα 224 Γ` ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.ά 1. Εφεση 129 2. Παράσταση 96 3. Υπόμνημα 96 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ όπως το μονομελές διοικητικό ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ όπως το τριμελές διοικητικό (Υπαλλήλων) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ α) Τμήματα 1. Εφεση 134 2. Παράσταση 198 3. Υπόμνημα 134 4. Αίτηση ανάκλησης 134 5. Αίτηση αναθεώρησης 134 β) Ολομέλεια 1. Αναίρεση 134 2. Παράσταση 395 3. Υπόμνημα 268 γ) Αναστολή 1. Αίτηση 134 2. Παράσταση 198 3. Υπόμνημα 134

Δ.- ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Για απασχόληση ή παροχή συμβουλών (ανά ώρα) 80 Για σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας 150 Ε.- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αίτηση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη (όπως εκούσια διαδικασία μονομελούς) Τακτικές αγωγές (όπως τακτική διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς) Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ενώπιον προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου 150 ΣΤ. - ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ (ανά ώρα) 80" *** Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 παρ.14 Ν.4205/2013,ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ Εως 44.000 ευρώ 1% Από 44.001 έως 1.400.000 ευρώ 0,5% Από 1.400.001 έως 3.000.000 ευρώ 0,4% Από 3000.001 έως 6.000.000 ευρώ 0.3% Από 6.000.001 έως 15.000.000 ευρώ 0,2% Από 15.000.001 έως 30.000.000 ευρώ 0,1% Από 30.000.001 έως 60.000.000 ευρώ 0,05% Από 60.000.001 και άνω ευρώ 0,01%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 61 παρ. 2

 

| Επικοινωνήστε Online μαζί μας giagkoud@yahoo.com |

< Επιστροφή στο Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης τηλ. 2510834031 >Εnglish

Όροι Χρήσης, Αποποίηση Ευθυνών.

Copyright © 2000-2007 G. Giagkoudakis